fbpx

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA FARMTECH Sp. z o.o.
DLA KONTRAHENTÓW I ICH REPREZENTANTÓW / PRACOWNIKÓW / WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Zakres podmiotowy klauzuli – kogo dotyczy
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowania danych
 7. Prawo do sprzeciwu
 8. Rzetelność i przejrzystość przetwarzania – Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Źródło pozyskiwania danych osobowych
 10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Farmtech Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, ul. Przelot 24, 60-408 Poznań (zwana dalej „Spółką” albo „Administratorem”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 470418, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7422247620, REGON 281516639, tel.: +48 (061) 866 90 34, e-mail: office@farmtech,.pl

 1. Zakres podmiotowy klauzuli:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Administratorem (kontrahentów Administratora), jako dostawcy usług lub towarów albo odbiorcy usług lub towarów w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także do danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami, pełnomocnikami, przedstawicielami w/w osób współpracujących albo ich pracownikami lub współpracownikami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizowanej z Administratorem współpracy.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Spółka może przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:

 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonanie umowy sprzedaży/dostawy produktów lub usług oferowanych przez Administratora albo wykonywanie umowy zakupu towarów lub usług przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Pani/Pana zgłoszenia, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • promocja i marketing działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promowania działalności i produktów lub usług będących w ofercie Administratora (podstawą art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz raportowanie i czynności sprawozdawcze, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zw. z prowadzoną działalnością i powiązaniami korporacyjnymi, w tym udostępnianie Pani / Pana danych podmiotom powiązanym korporacyjnie w powyższych celach(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zapisów pozyskanych z monitoringu na terenie przedsiębiorstwa Administratora w zakresie w jakim Pani/Pana obecność zostanie zarejestrowana na urządzeniach monitorujących zainstalowanych na terenie przedsiębiorstwa Administratora (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od Pana/ Pani:

dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe,  wizerunek na podstawie zapisu monitoringu w placówkach

Administratora lub pozyskany w związku z kontaktami handlowymi.

 1. Odbiorcy danych
 2. Spółka może przekazać Pani / Pana dane osobowe w celach związanych z wzajemną współpracą i dla zapewnienia realizacji

celów przetwarzania danych osobowych do następujących kategorii odbiorców danych m.in.: dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom komponentów i podzespołów do towarów objętych przedmiotem współpracy; wykonawcom, dostawcom, a także firmom ochroniarskim, ubezpieczeniowym, transportowym i kurierskim, przewoźnikom, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalności Administratora lub wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności prawne lub usługi, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską, a także podmiotom powiązanym korporacyjnie z Administratorem (tj. kapitałowo lub personalnie)- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 1. Pozyskane przez Administratora Pani / Pana dane będą przekazywane organom podatkowym, inspekcjom, urzędom oraz wszelkim innym organom publicznym w ramach realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i w ramach uprawnień w/w organów i jednostek sektora publicznego.
 2. Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.
 3. Czas przechowywania danych osobowych:

Spółka przechowuje Pana / Pani dane osobowe przez następujące okresy:

 • przez okres zw. z zawarciem i wykonaniem umów w zw. z którymi są przetwarzane dane,
 • do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy,
 • do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych albo raportowania czy sprawozdawczości – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Panią/Pana z Administratorem.
 • w zakresie pozyskanych danych z zapisów monitoringu w placówkach Administratora – przez okres do 3 miesięcy albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy w przypadku, gdy zapis z monitoringu stanowić będzie dowód w sprawie.
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Spółkę obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. przez okres 5 lat dla celów podatkowych i rachunkowych).
 1. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się ze Spółką i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem wskazanych wyżej danych kontaktowych Administratora.

 1. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pani/Pana, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
 • Administrator nie podejmuje decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania;
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).
 1. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan reprezentantem lub przedstawicielem, w tym jako pracownik upoważniony do kontaktu z Administratorem, albo od podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Administratorem, także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. W zakresie danych wizerunkowych – z zapisów monitoringu stosowanego przez Administratora albo kontaktów handlowych.

nowoczesne rolnictwo

Obniż koszty, zwiększ potencjał plonotwórczy
i wykorzystaj w pełni możliwości swojego pola.

Farmtech

FarmTech Spółka z o.o.
KRS: 0000470418
REGON: 281516639
NIP: 742-224-76-20

siedziba

ul. Przelot 24,
60-408 Poznań, Polska

Laboratorium

ul. Wrocławska 152a
45-835 Opole
GPS: 50.682228339990466,
17.880262198376037

kontakt

office@farmtech.pl
laboratorium@farmtech.pl
+48 694 475 446